รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อนุมัติ
2 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมืิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ