รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อนุมัติ
2 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ