รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อรอุมา  ฤาชา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
2 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ธนพล  บุญพบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน