รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายโชติรัตน์  คำไพเราะ พนักงานราชการ อนุมัติ
2 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ยุทธพงศ์   สีดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ