รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3304 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจรูญ  ศริบูรณ์ พัสดุ
2 3304 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ฉวีวรรณ  เหลาคม เจ้าพนักงานธุรการ
3 3304 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รุ่งอรุณ  บุญไว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ