รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อมรา  ทิณพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุณารัตน์  ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ