รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 วุฒิชัย  ดาผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นายอภิสิทธิ์  มีสติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อนุมัติ