รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์  รงค์โยธิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เฉลิมพล  สายหอม ศึกษานิเทศก์ อนุมัติ