รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3403 : สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์  รงค์โยธิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 3403 : สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เฉลิมพล  สายหอม ศึกษานิเทศก์