รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ปกีญา  จำปาเทศ ธุรการกลุ่มนดยบายและแผน อนุมัติ
2 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชาตรี  ลักษณะดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
3 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์  รงค์โยธิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ