รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จตุพร  ธนกิจยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ทินกร  บุญบรรลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ