รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3701 สพป.อำนาจเจริญ ประภากมล  แสงอรุณ เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 3701 สพป.อำนาจเจริญ วิลัยวรรณ  สุภชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อนุมัติ