รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3801 สพป.บึงกาฬ สการะ  จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 3801 สพป.บึงกาฬ นายวรวุฒิ  บุตรแสนลี เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ อนุมัติ
3 3801 สพป.บึงกาฬ บัณฑิตวิทยา  เตตานัง ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ