รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3801 : สพป.บึงกาฬ สการะ  จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 3801 : สพป.บึงกาฬ นายวรวุฒิ  บุตรแสนลี เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ
3 3801 : สพป.บึงกาฬ บัณฑิตวิทยา  เตตานัง ลูกจ้างชั่วคราว