รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ณัฏฐ์ปภา  ป้านภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ศุภินันท์  ศรีภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประภาส  พลไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ