รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 จิตตา  แสนเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ