รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3 กนกพร  อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3 สมนึก   ลิ้มอารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ศรัณยู  สนั่นเมือง ครู
4 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวณปภัช  อรหันตา ลูกจ้างชั่วคราว