รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 กนกพร  อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 สมนึก   ลิ้มอารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
3 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ศรัณยู  สนั่นเมือง ครู อนุมัติ