รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 โกสิน  สะตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 พรรณิภา  ดอกไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ