รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 ณฐกร  ท่อแก้ว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อนุมัติ
2 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ