รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4102 : สพป.อุดรธานี เขต 2 นายณฐกร  ท่อแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 4102 : สพป.อุดรธานี เขต 2 นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 4102 : สพป.อุดรธานี เขต 2 ปราโมทย์  พละจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน