รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 สัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อนุมัติ