รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสุมิตตรา  อินทร์พรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 damrong  tohard office อนุมัติ
3 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 sunchai  pabrafach นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ