รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ณวัฒน์  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ