รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทิพญา  ศุภฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ
2 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พิทักษ์  มาห้างหว้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ