รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ละอองทิพย์  พวงศรีเคน ครู อนุมัติ
2 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มนัญญา  สมหนองบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ