รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุมัติ
2 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เสาวลักษณ์  คำภูผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อนุมัติ
3 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ยงยุทธ  มะนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ