รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วิจิตรา  โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
2 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พิชญ์  เวียงสีมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสว่างจิตร  คงแสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ