เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.กนกรัตน์  รักษาภักดี พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
3 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 วิโรจน์  ศรแผลง เจ้าหน้าที่ไอซีที (ICT)
4 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประภวิษณุ์  จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ไอซีที
6 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ์ดีด
7 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศาสตรา  ดอนโอฬาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ