รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 ฐิตาภรณ์  แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 สุจิตรา  ปัญญาสวัสดิ์ ธุรการปฏิบัติงาน อนุมัติ