รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4801 สพป.นครพนม เขต 1 รุ่งนภา  สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 4801 สพป.นครพนม เขต 1 นายพงษ์ภิสิทธิ์  นามเกต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
3 4801 สพป.นครพนม เขต 1 สุพร  เจียร์สุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
4 4801 สพป.นครพนม เขต 1 สุพร  เจียร์สุคนธ์ ผอกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ