รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4802 สพป.นครพนม เขต 2 นายชัยมงคล  อุปวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อนุมัติ
2 4802 สพป.นครพนม เขต 2 ชลันธร  ภูมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 4802 สพป.นครพนม เขต 2 เกษมสันติ์  ต้นศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ