รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4901 สพป.มุกดาหาร เชษฐกิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อนุมัติ
2 4901 สพป.มุกดาหาร สุลักขณา  รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ