รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไกรสร  จาวรรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ