รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประภาพร  สุวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ