รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศุภวัฒน์  พรหมปัญญา เจ้าหน้าที่ข้อมูล อนุมัติ
2 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางเกศราพร   นะจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ