รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรณู  เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว
2 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภัณฑิรา  เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เกรียงไกร  ปุกไชยโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ