รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 รุ่งกานต์  หมื่สนุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
2 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 นางภัสพร  จันทร์ผง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 กนกศักดิ์  กระแสร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ