รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 กนกศักดิ์  กระแสร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 พินิจ  พุ่มนุ่ม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ