รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1 สมศรี  ต้นโนนเชียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1 นางกรณิการ์   เกตุภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1 ธนพัฒน์  ชุนณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1 สมชาย  ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล