รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 วิศนุพงศ์  ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 นพดล  ด้วงธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ