รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางวัชรา  คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สมบูรณ์  วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ