รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5402 สพป.แพร่ เขต 2 อุษณีย์  บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ