รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5502 สพป.น่าน เขต 2 พิมพ์ณัฐชยา  กวาวสิบสอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ
2 5502 สพป.น่าน เขต 2 ชัชชฏาวัลล์  ลือยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ