รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5601 สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์นรินทร์  อินต๊ะรักษา พนักงานบันทึกข้อมูล อนุมัติ
2 5601 สพป.พะเยา เขต 1 รุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ