รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5602 สพป.พะเยา เขต 2 ทิพยรัตน์  ใจแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ อนุมัติ
2 5602 สพป.พะเยา เขต 2 บุญสิน  สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ