รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 อรุณี  อินต๊ะขัติย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 สุนีย์  จุมปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อนุมัติ