รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 ฉลอง  อ่อนนวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. อนุมัติ