รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 อานนท์  วงศ์วิชญ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 วรกานต์  ฟูแสง อัตราจ้าง อนุมัติ
3 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 ทศพล  ธรรมปัญญา อัตราจ้าง อนุมัติ