รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชมภูนุช  กันทัศ ลูกจ้าง อนุมัติ
2 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ธาริณี  สิญจวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
3 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รังสันต์  พรมภาพ นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
4 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ศมน  ขำมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ