รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประภัสรา  ธาราศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วันทนีย์  สุขเถื่อน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ