รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ศิริชัย  มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
2 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เทวัญ  สุคนธ์สราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
3 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดวงกมล  เขตรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ