รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6301 สพป.ตาก เขต 1 รัชนีวัลย์  ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน อนุมัติ
2 6301 สพป.ตาก เขต 1 นางเฉลียว  ระวังภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ