รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 วาริน  นะริน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 รจนา  พ่วงพี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ