รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 นายศรัณยู  ยุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสุพิฌา  เมฆไหว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
3 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 เชษฐา  พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่ ICT อนุมัติ