รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6601 : สพป.พิจิตร เขต 1 มาลี  กรงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ