รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น.ส.นงคราญ  ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พับพึง   ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ